Báo cáo TK quy che dan chu 15-16

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ  DÂN CHỦ

TRONG HOẠT  ĐỘNG  NHÀ  TRƯỜNG

NĂM 2016

1/ Chỉ đạo của cấp ủy:

         Đơn vị có chi bộ riêng gồm 7 đồng chí. Cấp ủy Đảng đơn vị chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể trong việc xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở nhà trường. Hàng năm có kế hoạch, chương trình hoạt động, cấp ủy gồm có 2 đồng chí được phân công theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ như sau: Bí thư Chi bộ phụ trách theo dõi chỉ đạo hoạt động của chính quyền, Phó bí thư Chi bộ phụ trách theo dõi chỉ đạo hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên. Chi bộ phân công 1 đồng chí theo dõi giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chi bộ phân công Đảng viên phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn theo từng tổ khối.

 

2/ Thực hiện quy chế dân chủ

2.1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC:

          Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của trường tiểu học Bùi Quốc Khánh gồm 9 thành viên, các thành viên đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động đoàn thể. Sau khi thành lập, ban chỉ đạo họp bàn xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ của năm và kế hoạch phải thực hiện hàng tháng. Các nội dung đề ra trong kế hoạch đều được đôn đốc thực hiện và có sự kiểm tra, giám sát đúng chức năng của các thành viên.  

       Thực hiện đánh giá hàng tháng trong cuộc họp hội đồng nhà trường. Tổ chức sơ kết việc thực hiện dân chủ theo định kì. Cuối năm có đánh giá tổng kết hoạt động.

      Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo đúng thời gian quy định của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền và tập huấn về QCDC

          Hàng tháng tổ chức phối hợp lồng ghép trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt công đoàn. Tuyên truyền, học tập, quán triệt đến các nhà giáo, cán bộ, viên chức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ. Thực hiện tuyên truyền pháp luật thông qua ngày triển khai pháp luật hàng tháng.

          Vào đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, viên chức học tập lại các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở nhà trường đồng thời triển khai lại các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách của nhà giáo, cán bộ, viên chức.

          Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức đội ngũ nhà giáo, cán bộ, viên chức về việc thực hiện quy chế dân chủ như quyền được biết, được tham gia ý kiến đối với các hoạt động trong nhà trường. Triển khai việc đọc sách pháp luật đến tận giáo viên. Ban hành và quản lý tốt các văn bản có liên quan việc thực hiện quy chế dân chủ.

 

2.3. Thực hiện các nội dung của quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trường học

          - Đánh giá thực hiện các nội dung cơ bản theo NĐ 04 của Chính phủ : tổ chức cho tất cả CBGVNV học tập lại QĐ số 04 v/v thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

          - Năm học qua, nhà trường đã tiến hành xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trong đơn vị, nhằm đảm bảo tất cả hoạt động của nhà trường đều được công khai hóa.

- Tiến hành xây dựng qui chế phối hợp giữa Chính quyền và công đoàn nhà trường.

          - Tổ chức đánh giá CBCCVC cuối năm một cách dân chủ, công khai và đảm bảo tính khách quan.

          Kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học trước.

          - Tất cả những chế độ chính sách theo qui định của Nhà nước đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai niêm yết rõ ràng đảm bảo được quyền lợi của người công chức nhà nước.

           - Trong năm học, nhà trường đều có tổ chức khen thưởng cho CB,GV – NV, học sinh  đã có thành tích tốt trong hoạt động dạy và học nên đã động viên được tinh thần làm việc chung của đội ngũ CB,GV, NV, học sinh  trong nhà trường.

Qua thực hiện công khai hóa của nhà trường đã giúp tất cả CBGV-NV hiểu rõ những yêu cầu cần thực hiện nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tốt khả năng tự kiểm tra, giám sát của đội ngũ CB, GV, NV trong đơn vị.

Những thắc mắc của CBGV-NV đều được giải đáp một cách thỏa đáng trong các buổi họp Liên tịch, họp hội đồng nhà trường.

Có kế hoạch tuyển sinh, dạy học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các phong trào thi đua, … và các hoạt động khác, hiệu trưởng đều lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định.

          Các chủ trương chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với công chức, giải quyết những khiếu nại tố cáo, các khoản đóng góp, thu chi, quyền lợi, khen thưởng, kỉ luật, … được công khai, phổ biến kịp thời và đầy đủ được nhà giáo, cán bộ, viên chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

         

- Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCCVC như:

 - Các chế độ tiền lương,  phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khác, tăng giờ tăng buổi, VPP, nước uống, nâng bậc lương đều được giải quyết kịp thời, đầy đủ và công khai hóa hàng tháng.

           - Lập thùng thư góp ý để cho PHHS và CB-GV-NV có điều kiện đóng góp ý kiến một cách thuận lợi.

        + Đời sống CBGVNV ngày một được nâng cao;

2.4/ Việc thực hiện 3 công khai và công khai chuẩn đầu ra:

+Về chất lượng Giáo dục:

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBGV-NV và học sinh.

- Tập trung chỉ đạo chiều sâu hoạt động công tác thanh tra hành chính, thanh tra HĐSP giáo viên bằng nhiều hình thức thanh, kiểm tra chuyên môn, thanh, kiểm tra các bộ phận theo kế hoạch thanh tra chung của đơn vị.

+ Triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đội ngũ, việc đánh giá cán bộ quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng và đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.  Phát huy tốt vai trò  tổ trưởng chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho CB GV theo đúng tinh thần quyết định số 27/2011/QĐ-UBND đảm bảo đúng chuẩn theo qui định.

- Tạo mọi điều  kiện cho đội ngũ nhà giáo tự học nâng cao trình độ. Tham mưu Chi Bộ – Đảng Ủy thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên, quy hoạch cán bộ quản lý.

+ Tập trung cho công tác tu sửa cơ sở vật chất và bổ sung mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập. Khai thác, sử dụng tốt thiết bị dạy học hiện có.

+ Về công khai tài chính:

Các chế độ chính sách theo qui định của Nhà nước đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai niêm yết rõ ràng đảm bảo được quyền lợi của người công chức nhà nước.

3/ Vai trò của các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị

     Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học vào ngày 08/10/2015.

Phối hợp với công đoàn thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn cơ sở ngay từ đầu năm để các hoạt động được tiến hành một cách thuận lợi và đạt hiệu quả. Xây dựng được quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường với kế hoạch cụ thể hàng tháng. Trong các cuộc họp hội đồng có thực hiện sớ kết đánh giá. Phổ biến kỹ Điều lệ trường tiểu học để người dạy và người học biết được quyền và nghĩa vụ phải tham gia. Thực hiện đánh giá nhận xét cán bộ viên chức hàng năm đúng thời gian.

          Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân:

  -  Xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân. Giải quyết kịp thời những thắc mắc của cán bộ - giáo viên - công nhân viên, cũng như của phụ huynh học sinh.

  - Có các hình thức giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức; tổng kết đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát.

         - Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền như lập thùng thư góp ý, lấy ý kiến đóng góp nhận xét về cán bộ, Đảng viên.

4/ Thực hiện cải cách hành chính:

           Xây dựng đề án và triển khai thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị. Giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của giáo viên, phụ huynh học sinh kịp thời. Trong năm đã giải quyết thắc mắc, khiếu nại của phụ huynh thông qua điện thoại, gặp trao đổi trực tiếp tổng cộng 3 lượt ý kiến.

          Thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Cải cách tổ chức bộ máy, xác định chức năng nhiệm vụ, thực hiện đúng quy trình đánh giá, nhận xét CB-GV-NV hàng năm. Giải quyết kịp thời những thắc mắc, không gây phiền hà về những yêu cầu của phụ huynh học sinh.

          Xây dựng quy chế thực hiện dân chủ cơ quan phù hợp với tình hình của đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ đúng theo kế hoạch đã đề ra. Nội quy cơ quan được phổ biến đến tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

          Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức như đề nghị nâng lương đúng thời gian quy định, xét nâng lương trước hạn, các chế độ phụ cấp ưu đãi, chế độ BHXH đối với giáo viên nghỉ hộ sản, . . . 

          Đã ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng trong công tác hành chính. Tạo điều kiện tối đa để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt hiệu quả. Tỉ lệ giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt khá cao       % với tổng số tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin là …….. tiết. Thực hiện tốt việc quản lí nhà giáo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, xây dựng, quy hoạch các giáo viên ưu tú, xuất sắc. Có kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng quy trình.

 

5/ Tác động tích cực của việc thực hiện QCDC

- Cuối năm cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đạt:

     + Chi bộ: Đạt Chi bộ Trong sạch vững mạnh.

     + Trường đạt: Tập thể Lao động Tiên tiến

     + Công đoàn cơ sở: Đạt vững mạnh

     + Chi đoàn: Đạt Vững mạnh

     + Chữ thập đỏ: Đạt Xuất sắc

     + Liên đội: Đạt Vững mạnh

-Cán bộ công chức đoàn kết, thương yêu, cùng giúp nhau tiến bộ, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong đó:

Đề nghị danh hiệu thi đua công đoàn cuối năm:

LĐLĐTP khen: 5 ( cô Bích, cô Trân, Cô Minh, Cô Nguyên, cô Duyên)

CĐGDTP khen: 5 ( cô Vy, cô Gấm, cô Thơ, cô Lâm, cô Trang)

CĐCS khen: 6 (Cô Hồng, cô Trúc, cô Lê, cô Tuyên, thầy Sơn, thầy Hải)

- Trong năm học, trường không có trường hợp cán bộ viên chức vi phạm các quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế thi cử và xúc phạm nhân cách học sinh.

 

               TM.BCH CÔNG ĐOÀN                                    HIỆU TRƯỞNG

                       CHỦ TỊCH

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây